Lắp thắng 0.75kw cho palăng 15ton creep

Lắp thắng 0.75kw cho palăng 15ton creep tại kcn Long Đức

Lắp thắng 0.75kw cho palăng 15ton creep kcn Long Đức

Lắp thắng 0.75kw cho palăng 15ton creep kcn Long Đức

Lắp thắng 0.75kw cho palăng 15ton creep kcn Long Đức

Tin tức khác