Công trình tiêu biểu

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY DẦU KHÍ MIỀN NAM

2. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

3. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG

4. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM

5. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY BIA THANH HÓA

6.CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC THÙ ĐỨC

7. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP

8. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 3

9. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CX TECH

10. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY JDT